Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
REFORMASIONA

 

Ny reformasiona teo amin’ny fanekena taloha

 

Tao amin’ny fanekena taloha Andriamanitra dia hita fa nanatanteraka izany reformasiona izany: Nentin’Andriamanitra niala tao Egypta ny zanak’israely rehefa avy nandevozina 400 taona tao. Raha teo amin’ny Egyptiana ny zanak’isiraely dia azo lazaina fa very ny maha-izy azy ka na ny fivavahana narahany aza dia tsy nahatana intsony izay tena fivavahana marina tokony ho narahany ka dia nirahan’Andriamanitra i Mosesy hitarika ny zanak’israely tamin’izany, hanarina amin’ny laoniny izany fivavahana izany . Ny fanomezan’Andriamaintra ny didy folo tany sinay dia tena fanitsiam-pivavahana tokoa ka ahatonga ny zana’isiraely hitodika sy hiverina amin’Andriamanitra

 

Hendrika iray amin’ny fanitsiam-pivavahana izay nataon’Andriamanitra ihany koa dia ny fanafahan’Andriamanitra ny zanak’isiraely tao an-tany fahababoana tao babylona. Rehefa babo ny zanak’isiraely dia nanjary nanaraka ny fivavahan’ireo babyloniana saingy rehefa nafahana tamin’ny fahababoana ny zanak’isiraely dia i Josia Mpanjaka no namerina tamin’ny laoniny izany fivavahan’ny jiosy izany.

 

Ny reformasiona teo amin’ny testamenta vaovao

 

Andriamanitra ihany koa no hita fa manao izany reformasiona izany tamin’ny nanirahany an’i Jesosy Kristy .

 

Hita izany amin’ny fampianarana izay nentin’i Jesosy fa hoy Izy : fa na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolakao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray. Hita fa tsy mifanaraka mihitsy amin’izay fampianarana voatolotra teo amin’ny jiosy izany kanefa dia izany no fanitsiana nentin’i Jesosy Kristy.

 

An’isan’izay fanitsiana nentin’i Jesosy ihany koa ny fampianarana momba ny fitsanganana amin’ny maty fa ny fariseo dia tsy mba nino izany fiainana mandrakizay izany.

 

Ny reformasiona tamin’ny andron’i Calvin sy Lotera

 

Tsy mora akory ny nanjo ireo olona izay nitondra ny fanitsiam-pivavahana tamin’ny fotoan’androny fa tena niharan’ny fanenjehana sy nahita loza mihitsy vao nahatafapetraka izany reforma na fanitsiana izany. Tamin’ny andron’i Calvin dia noraisina ho toy ny mpamosavy mihitsy ireo olona izay nanaraka ny fotokevitr’i Calvin. Ireto olona ireto anefa dia olona tena nitoetra tamin’ny tenin’Andriamanitra hany ka na eo amin’ny resaka hifanaovany andavan’andro aza dia ny tenin’Andriamanitra hatrany no manjaka ao anatin’izany.Toa tsy mifanaraka amin’ny fomba fanaon’ny mponina anefa izany fa tamin’izany fotoana izany mantsy dia ny olona efa ho faty no hampamakiana tenin’Andriamanitra ka raha miteny ny tenin’ny Soratra masina ny olona dia heverina ho manozona azy ho efa ho faty izany. Izany no antony iray nanenjehana ny Calvinista ka niheverana azy ireo ho toy ny mpamosavy.

 

Ankehitriny dia afaka mifaly isika fa tsy misy intsony ny fanenjehana sarotra toy ireny .