Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
Faly mirahaba anao izay mitsidika izao tranokalam-pifandraisana izao izahay. Isaorana tokoa Andriamanitra, satria, Izy no niavian’izao fomba maro samy hafa izao, ahafahana, mijoro vavolombelon’ny anarany masina , ahafahana ihany koa, mifampizara amintsika ny fitiavany sy ny fahatsarany .  
Ny tanjona manery anay, dia ny hizara izay fitiavan’Andriamanitra izay, ka ny handraisan’ny tsirairay avy, izay tandrifiny amin’ny alalan’izao tranokala izao :  
 
      - Fampaherezana ho an’izay very hevitra,  
      - Fitomboana ara-panahy ho an’izay mangetaheta,  
      - Ary indrindra, , ilay Vaovao Mahafaly dia ny famonjena ao amin’i Jesosy Kristy Tompo ho an’izay mbola misalasala.
 
 
Maniry anao ary, hahazo aimpanahy vaovao, ary, ho an’Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy masina anie ny voninahitra Amen.
 
                                                                                                                    Rivo sy Norohanta RAMAHERIMANANA

                HIRA

RINDRIM-BAVAKA
Hira maro samihafa, entina amelombelomana ny fanahy amin'izao andro akatokin'ny Noely izao , 
Ny vavaka dia fifandraisana mivantana amin’ilay Andriamanitra tsitoha izay mihaino antsika aminn’ny fotoana rehetra. Fametrahana eo ampototry ny hazo fijalian’i Jesosy Kristy …