Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
VAVAKA

Ny vavaka no mamelona ny fanahy, izany hoe tahaka ny olona tsy velona raha tsy misy rivotra iainana dia toy izany koa ny fanahy tsy velona raha tsy misy vavaka. Fifandraisana amin’ny Tompo ny vavaka , ka afaka manao izany isika na aiza na aiza, sy amin’ny fotoana rehetra.  
Misy andininy vitsivitsy ireto hampatsiarovan’nyTompo antsika ny ilàna izany fiainam-bavaka izany. 
 
- « … tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, » (Lioka 18 : 1) 
Izany hoe tena tsy afa-misaraka amin’ny maha kristiana ny vavaka . 
 
- « Mivavaha, ka aza mitsahatra » (1 Tes 5 :17) 
 
Izany hoe, mila fitohizana sy faharetana ny vavaka atao.  
 
- «… mivavaha, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy »  
(Lioka 22 : 46) 
 
Raha tsy mivavaka dia mora latsaka ao amin’ny fakam-panahy rehefa tonga ny fotoan’izany. Nahoana ? Satria tsy natao hanohitra ny fakam-panahy amin’ny herin’ny vatantsika isika fa amin’ny herin’ny fanahin’Andriamanitra ao anatitsika, ka amin’ny vavaka no anovozantsika izany hery izany. 
 
- « Nefa aoka hangataka amin’ny finoana izy ka tsy hiahanahana akory ;» (Jakoba 1 : 6). 
 
Izany hoe tsy afa- misaraka ny vavaka sy ny finoana  
 
Jesosy no efa modely ho antsika raha resaka vavaka, satria Izy koa dia nanana fiainambavaka ; nisitaka kely mba hivavaka (Mat 14: 23 ; 26 : 36) ; (Mark6 : 46) ; (Lioka 6 : 12). 
 
- Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. (Fil 4 : 6)  
Manana alalana mangataka sy maneho amin’ny Tompo izay faniriantsika isika amin’ny alalan’ny vavaka.  
 
- Ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba, raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy. (Joba 42:10 ) 
 
Tsy izay momba ny tenantsika ihany no entina am-bavaka fa eto dia mapianatra antsika hivavaka ho an’ny hafa ihany koa. Jesosy aza moa dia nampianatra hoe taiva ny namanao tahaka ny tenanao.(Marka 12:31 ) Izany hoe dia maneho antsika mazaav ny lanjan’ny hafa ihany koa.  
 
- Ao amin’ny Jaona 15:7, dia hoy ny Tompo: “Raha miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany 
Eto ny tenin’ny Tompo dia miteny amintsika fa mba ahazoana valim-bavaka nefa dia mila azo antoka ny firaisantsika tanteraka amin’ny Tompo, izany hoe tian’ny Tompo hadio isika rehefa manatona Azy, Izany fanadiovana izany nefa dia efa omeny antsika maimaimpoana tamin’ny alalan’ny rany izany efa nalatsaka teo ami’ny hazo fijaliana ho fanadiovana antsika. (Efesiana 2 : 13-14) fa ankehitriny kosa, ao amin'i Kristy Jesosy hianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakeken'ny ran'i Kristy. Fa Izy no fihavanantsika, Izay nahiray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana, 
Ny vavaka koa dia tsy afa-misaraka amin’ny tenin’Andriamanitra, satria amin’ny alalan’izany Andriamanitra no miresaka sy mampahafantatra ny sitrapony amintsika . 
  
  

Manasa antsika hanaraka ireto taribavaka isan’andro ireto :