Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
TENY FAMPAHEREZANA

Eo Ampanamboarana!!!
FAMELANKELOKA
Mahatsiaro mavestra nohon'ny helokao va ianao? Tsarovy fa hoy ny Tompo aminao :  
« Ary amin’ izany dia tsy misy fanamelohana ho an’ izay ao amin’ i Kristy Jesosy. »      Romana 8 : 1
FAHAKIVIANA
Atolotra anao eto : karazana lohaevitra, ampiarahana andinin-tsoratra masina, izay mifanaraka amin’ny fiainantsika andavan’andro (Tsindrio ny sary).
Mandalo hakiviana  va ianao? Mampahery anao ny Tompo 
« Fa Jehovah Tompo no hamonjy Ahy, ka dia tsy resin-kenatra Aho. »                          Isaia 50 : 7
FAMONJENA
SAROBIDY IANAO
Raha ny olona, mety mandao anao ; Jeso no tsy mandao, satria tia anao
Ny 
Ary Ireny hotononina hoe Firenena masina, dia olona navotan’ i Jehovah; ary hianao dia hatao hoe Ilay notadiavina, Tanàna tsy foy.                    Isaia 62 : 12
«  Raha manaiky an’ i Jesosy ho Tompo amin’ ny vavanao hianao ary mino amin’ ny fonao (...), dia hovonjena hianao.                                                         Romana 10 : 9
ARETINA
FANANTENANA
Maro no very fanatenana noho ny hasarotry ny fiainana, ny Kristianina kosa dia mbola manana ila Jesosy Tompo hiankinany
Ny Dokotera dia mitsabo fotsiny ihany, fa i Jesosy no mpanasitrana 
«  Iizahay manantena an’ Andriamanitra velona, izay Mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. »  
                                                                1 Timoty  4 : 10
« Fa Izaho no Jehovah Izay mahasitrana anao. »
                                                               Eksodosy 15 : 26
FAHAFATESANA
FITIAVAN'ANDRIAMANITRA
Ny fahafatesanan no tambin'ny ota, nefa ny mpino dia mahatoky fa mbola hiaona ao amin'ny fiainana mandrakizay
Tsy misy fitiavana miotra noho ny fiavan'Andriamanitra
 Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin’ ny maty Kristy, dia tsy maty intsony Izy ; tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. »                                                               Romana  6 : 9
« Andriamanitra naniraka ny Zanani-lahy Tokana tamin’ izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin’ ny alalany. »  
                                                                                    2 Jaona   4 : 9