Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
RINDRIMBAVAKA

Ny vavaka dia fifandraisana mivantana amin’ilay Andriamanitra tsitoha izay mihaino antsika aminn’ny fotoana rehetra. Fametrahana eo ampototry ny hazo fijalian’i Jesosy Kristy Tompo ny fiainantsika manontolo, (na fifaliana na fahoriana …) 
 
Ka raha mametraka vavaka eto amin’ity rindrina ity ianao, dia miombom-bavaka aminao izay rehetra mamaky izany, ary ho tanteraka ity teny fikasana ity hoe :  
 
« Ary lazaiko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny Raiko Izay any an-danitra izany. (Matio 18:19). » 
 
Manasa anao ary, hametraka vavaka eto amin’ity rindrina ambany ity, ary maniry koa ny hitondranao am-bavaka izay apetraky ny hafa.  

Anarana
Lohateny
Vavaka
Aza ato mihoatra adalan-tsoratra 10 azafady
Misaotra anao izay mandray anjara.  
 
Aza tsindrina imbetsaka ny « Alefa », satria tsy miseho avy hatrany izay vavaka alefanao, fa mbola hisy fanaraha-maso, mialohan’ny hametrahana azy eto amin’ny rindrim-bavaka .  
 
Inoantsika fa hamaly vavaka antsika ny Tompo ; fa hoy tokoa Izy :  
 
« Fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany (Jeremia 29 : 11). »