Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
RINDRIMBAVAKA

Ny vavaka dia fifandraisana mivantana amin’ilay Andriamanitra tsitoha izay mihaino antsika aminn’ny fotoana rehetra. Fametrahana eo ampototry ny hazo fijalian’i Jesosy Kristy Tompo ny fiainantsika manontolo, (na fifaliana na fahoriana …) 
 
Ka raha mametraka vavaka eto amin’ity rindrina ity ianao, dia miombom-bavaka aminao izay rehetra mamaky izany, ary ho tanteraka ity teny fikasana ity hoe :  
 
« Ary lazaiko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny Raiko Izay any an-danitra izany. (Matio 18:19). » 
 
Manasa anao ary, hametraka vavaka eto amin’ity rindrina ambany ity, ary maniry koa ny hitondranao am-bavaka izay apetraky ny hafa.  

Anarana
Lohateny
Vavaka
Aza ato mihoatra adalan-tsoratra 10 azafady
Adikao io Kody io azafady * :
Misaotra anao izay mandray anjara.  
 
Aza tsindrina imbetsaka ny « Alefa », satria tsy miseho avy hatrany izay vavaka alefanao, fa mbola hisy fanaraha-maso, mialohan’ny hametrahana azy eto amin’ny rindrim-bavaka .  
 
Inoantsika fa hamaly vavaka antsika ny Tompo ; fa hoy tokoa Izy :  
 
« Fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany (Jeremia 29 : 11). » 
Aretin'zazakely (tapany faharoa)Aretin'zazakely (tapany faharoa)
Ary ho tohin'ny vavako Tompo dia miondrika mialaho mangataka aminao hamonjy ahy indray @ito ady iray ito manokana, ny fahasalaman'zazakely , ekeko ary ekenay Tompo fa tsy maintsy marary na zaza na lehibe, ary mbola ho faty ary indray andro ary anao ny aina ka tsy misy manampo na iza na iza raha sanatria tonga tampoka izany andro ialainay ety izany na ny kely indrindra na ny antitra indrindra na ny osa sy tsy salama indrindra na izay matanjaka indrindra aminay. Kanefa Tompo O, mitalaho aminao aho @zao fotona izao fa mbola nomenao fotoana ahafahako mitalaho aminao: Sitrano i Heritiana kely, sitrano izy Tompo O fa mijaly, ary mijaly koa ny reniny ary mijaly koa aho, eny fa na dia ny havana akaiky ankotranay aza dia mitaintaina sy sahirana daholo.
Ekeko Tompo fa misy ary ny mizaka zioga na sedra mbola mafy lavitra noho izany kanefa dia @fahasahiana kanefa fahasahiana ombam-panetre-tena sy ranomaso no hangatahako aminao ny mba hanasitrananao ny zanako ary mba hiarovanao azy foana. Tiko nefa Andriamanitra ny miteny eto @ity mur ity na dia tsy mitonona anarana ary aho , knefa kosa afka hitan'ny olonkafa ny vavaka atao eto, dia tiko ny hiteny fa na inona na inona hitranga @fiainako na ny zanako na ny vadiko na ny havako na ny asako sns, dia tsy hiala aminao Andriamanitra aho, hifikitra aminao aho ary ho taritiko @zany ny ankohonako mandrakizay. Voninahitra lehibe sy haja ambony no atolotro anao Jehovah O, torak'izany koa ianao Jesosy o, ary torak'izany koa ianao Fanahy masina O, Haleloia
Amen!

(nosoratan'i Fafa tamin'i 02 Jolay 2012)

VavakaVavaka :
Jehovah Ray o, miantso anao aho amin'ny fomba vaovao mbola tsy nataoko aho anio
Jesosy Kristy O miantso anao aho amin'ny fomba vaovao mbola tsy nataoko aho anio.
Fanahy masina o, miantso anao aho amin'ny fomba vaovao mbola tsy nataoko aho anio. Mitalaho, milela-paladia, miondrika eto anatrehanao Andriamanitra. Ary efa nitalaho sy niondrika teo anatrehanao aho.
Mamerina ny fifonana izay efa nataoko taminao aho anio amin'ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitra-ponao, mifoa Tompo O, mamindra fo.
Mamerina ny fisaorana ihany koa aaho Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainako, na ny teo aloha na ny amin'izao na ny ho avy, na ny fitahiana zany na ny zavatra heveriko fa ratsy, satria teninao ny hoe isaorana ianao amin'ny zavatra rehetra.
Ary farany mamerina fangatahana aminao aho mba hijerenao ny probleme-ko, tsy voavahan'ny vola, tsy voavahan'ny sandry, tsy voavahan'ny intelligence, tsy voavahan'ny fahaizana mandahateny.
Fa tena hery hafa no afaka hamaha ny olako, dia ny herinao Andriamanitra izay efa nitokiako hatramin'izay na dia mpanota tsy mendrika aza aho.
Fantatro Tompo fa tsy hoe site-web divin akory ito site ito fa kosa mino aho fa enonao manokana ny antsoantsoko amin'ny alalan'ny fiombonam-bavako amin'ireto olona maro na vitsy izay mivavaka aminao ato, ary mino aho fa efa mihaino ahy Ianao ka hamaly ny vavako.
Mamerina ny fanekena zay efa naatoko ihany koa za Andramanitra O fa hanaradia anao izaho sy ny ankohonako mandrakizay.
Haleloia. Amena
(nosoratan'i Fafa tamin'i 13 Jona 2012)