Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
VAKITENY ISAN'ANDRO
Talata 15 novambra 2016

Salamo 64

 

Fiantsoana an’ Andriamanitra hanafaka amin’ ny fandrika amam-pitaka ataon’ ny olona, sy fanambarana ny havaliny ireny

 

1 Ho an’ ny mpiventy hira. Salamo nataon’ i Davida. Henoy ny feoko, raha mitaraina aho, Andriamanitra ô; arovy ny aiko amin’ ny tahotro ny fahavalo.

2 Afeno aho tsy ho azon’ ny firaisan-tetiky ny ratsy fanahy, sy ny fitabataban’ ny mpanao ratsy,

3 Izay mandranitra ny lelany ho tahaka ny sabatra, ka mikendry handefa ny zana-tsipìkany, dia teny mangidy.

4 Mba hitifitra mangingina ny mahitsy; mitifitra azy tampoka izy ka tsy matahotra.

5 Hamafiny ny hevi-dratsiny; mifampitaona hanao fandri-totofana izy ka manao hoe: iza no hahita izany?

6 Manao saim-petsy izy; omaniny tsara ny sain-dalina voaheviny; lalina ny ao anatin’ ny olombelona, dia ny fony.

7 Mitifitra azy Andriamanitra; tampoka toy ny fiantefan’ ny zana-tsipìka no fahavoazany.

8 Apotrany izy ka voasingotra ny lelany ihany; mandositra [Na: Mihifikifi-doha] izay rehetra mahita azy.

9 Dia matahotra ny olona rehetra ka manambara ny ataon’ Andriamanitra sady mandinika tsara ny asany.

10 Mifaly amin’ i Jehovah ny marina ka mialoka aminy; eny, mifaly tena ny mahitsy fo rehetra.

Salamo 106 : 34 - 48

 

34 Tsy naringany ny firenena Izay nasain’ i Jehovah naringany;

35 Fa nifangaro tamin’ ny jentilisa izy Ka nianatra ny fanaony,

36 Dia nanompo ny sampiny izy, Ka dia nody fandrika ho azy izany.

37 Namono ny zananilahy sy ny zananivavy ho fanatitra ho an’ ny demonia [Heb. ireo tompo] ireo;

38 Eny, nandatsaka rà marina izy, Dia ny ran’ ny zananilahy sy ny zananivavy, Izay novonoiny ho fanatitra ho an’ ny sampin’ i Kanana; Ka dia nametaveta ny tany tamin’ ny rà izy.

39 Ary naloto tamin’ ny asany izy Ary nahatonga azy ho mijangajanga ny nataony.

40 Dia nirehitra tamin’ ny olony ny fahatezeran’ i Jehovah, Ka nataony ho zava-betaveta ny lovany.

41 Dia nanolotra azy teo an-tànan’ ny jentilisa Izy, Ka izay nankahala azy no nanapaka azy.

42 Ary nampahory azy ny fahavalony, Ka naetry tambanin’ ny tànany izy.

43 Matetika Izy no nahafaka azy; Fa ireo kosa niodina taminy ihany araka ny fisainany Ka nihalevona noho ny helony.

44 Kanefa nijery ny fahoriany ihany Izy. Raha nandre ny fitarainany;

45 Dia nahatsiaro ny fanekeny Izy Ka nanenina araka ny haben’ ny famindrampony.

46 Dia nataony nahita famindrampo ireny Tamin’ izay rehetra namabo azy.

47 Vonjeo izahay, ry Jehovah Andriamanitray ô, Ka angòny avy amin’ ny jentilisa, Mba hisaoranay ny anaranao masina Sy hifalianay amin’ ny fiderana Anao.

48 Isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny Isiraely, hatramin’ ny taloha indrindra ka mandrakizay; Ary aoka ny olona rehetra hanao hoe: Amena! Haleloia.