Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
VAKITENY ISAN'ANDRO
Alatsinainy 14 novambra 2016

Salamo 63

 

Ny hetahetan’ ny fanahy maniry an’ Andriamanitra

 

1 Salamo nataon’ i Davida, fony tany an-efitr’ i Joda izy. ANDRIAMANITRA ô, Andriamanitro Hianao; mitady Anao fatratra aho; mangetaheta Anao ny fanahiko, maniry Anao ny nofoko, eto amin’ ny tany maina sy mangentana tsy misy rano;

2 Toy izany no nijereko Anao tao amin’ ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitrao.

3 Fa tsara noho ny aina ny famindramponao; ny molotro hidera Anao.

4 Toy izany no hisaorako Anao, raha mbola velona koa aho; amin’ ny anaranao no hanandratako ny tanako.

5 Toy ny voky tsoka sy tavy no hahavokisan’ ny fanahiko; ary amin’ ny molotra falifaly no hideran’ ny vavako Anao.

6 Raha mahatsiaro Anao eo am-pandriako aho, dia mieritreritra Anao amin’ ny fiambenan’ alina.

7 Fa efa namonjy ahy Hianao, ary ao ambanin’ ny aloky ny elatrao no hihobiako.

8 Mifikitra aminao ny fanahiko; Manohana ahy ny tànanao ankavanana.

9 Fa ireny dia mitady ny aiko ka mampidi-doza amin’ ny tenany; hiditra any ambanin’ ny tany izy;

10 Hatolotra ho amin’ ny herin’ ny sabatra izy; ho anjaran’ ny amboahaolo [volpa] izy.

11 Fa ny mpanjaka hifaly amin’ Andriamanitra; ho ravoravo izay rehetra mianiana aminy; fa hakombona ny vavan’ izay rehetra mandainga.

Salamo 106 : 1 - 33

 

Ny fivadibadihan’ ny Isiraely ampitahaina amin’ ny fahamarinan’ Andriamanitra

 

1 Haleloia. Miderà an’ i Jehovah, fa tsara Izy, Fa mandrakizay ny famindrampony.

2 Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon’ i Jehovah, Na mahatonona ny fiderana Azy rehetra?

3 Sambatra izay mitandrina ny mety Ka manao ny marina mandrakariva.

4 Jehovah ô, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao; Vangio amin’ ny famonjenao aho,

5 Hahitako ny soa azon’ ny voafidinao, Hifaliako amin’ ny fifalian’ ny firenenao, Hiravoravoako miaraka amin’ ny lovanao.

6 Efa nanota izahay mbamin’ ny razanay, Efa nanao izay meloka sy ratsy izahay.

7 Ny razanay tany Egypta tsy mba nandinika ny fahagagana nataonao; Tsy mba nahatsiaro ny habetsahan’ ny famindramponao ireny, Fa niodina teo amoron-dranomasina, Dia teo amoron’ ny Ranomasina Mena

8 Kanefa namonjy azy ihany Izy noho ny anarany, Mba hampahafantarany ny asany lehibe.

9 Dia noteneniny mafy ny Ranomasina Mena, ka tonga maina iny; Ary nitondra azy nita ny rano lalina tahaka ny efitra Izy.

10 Namonjy azy tamin’ ny tanan’ ny mpandrafy Izy Ary nanavotra azy tamin’ ny tanan’ ny fahavalo.

11 Dia nosaronan’ ny rano kosa ny rafiny. Ka tsy nisy niangana na dia iray akory aza.

12 Dia nino ny teniny izy Ka nihira ny fiderana Azy.

13 Nalaky nanadino ny asany izy ka tsy niandry ny saina hatolony,

14 Fa fatra-pila izy tany an-efitra, Sady naka fanahy an’ Andriamanitra tany an-tany foana.

15 Dia nomeny azy izay nilainy, Kanefa nampahahiaziny kosa izy [Na: ny fanahiny] .

16 Dia nialona an’ i Mosesy tany an-toby Izy ireo Sady nialona an’ i Arona, olo-masin’ i Jehovah.

17 Nisokatra ny tany, dia nitelina an’ i Datana Ka nanarona ny antokon’ [Heb. ny fiangonany] i Abìrama.

18 Dia nisy afo nirehitra tamin’ ny antokony [Heb. ny fiangonany] ; Lelafo no nandoro ny ratsy fanahy.

19 Nanao ombilahy kely tany Horeba izy Ka niankohoka teo anoloan’ ny sarin-javatra an-idina.

20 Ary ny voninahiny dia natakalony Sarin’ ny omby homana ahitra.

21 Nohadinoiny Andriamanitra, Mpamonjy azy, Izay efa nanao zava-dehibe tany Egypta,

22 Dia fahagagana tany amin’ ny tanin’ i Hama sy zava-mahatahotra teo amin’ ny Ranomasina Mena.

23 Ary nikasa [Heb. nilaza] handringana azy Izy, Raha tsy Mosesy voafidiny no nandroso hijoro tamin’ ny banga teo anatrehany hampiala ny fahatezerany mba tsy handringanany azy.

24 Ary nanamavo ny tany mahafinaritra ireo Sady tsy mba nino ny teniny,

25 Fa nimonomonona tany an-dainy Ka tsy nihaino ny feon’ i Jehovah.

26 Dia nanandratra ny tànany taminy Izy, Fa hampiampatrampatra azy any an-efitra

27 Ary ny taranany kosa any amin’ ny jentilisa, Ary hampihahakahaka azy any amin’ ny tany maro Izy.

28 Nikambana tamin’ i Bala-peora ireo ka nihinana ny fanatitra ho an’ ny maty,

29 Dia nampahatezitra an’ i Jehovah tamin’ ny nataony, Ka dia namely azy tampoka ny areti-mandringana.

30 Fa nitsangana nandroso Finehasa ka nanao fitsarana; Dia nitsahatra ny areti-mandringana.

31 Ary nisaina ho fahamarinany izany Hatramin’ ny taranaka fara mandimby mandrakizay.

32 Nampahatezitra an’ i Jehovah teo anilan’ ny ranon’ i Meriba ireo, Ka nisy nanjo an’ i Mosesy noho ny nataon’ ireo;

33 Fa niodina tamin’ ny Fanahin’ i Jehovah ireo, ka dia nihoa-bava Mosesy.