Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
VAKITENY ISAN'ANDRO
Zoma 11 novambra 2016

Salamo 61

 

Fangatahan’ ny mpanjaka efa nandositra, mba hampodin’ Andriamanitra indray

 

1 Ho an’ ny mpiventy hira. Hampiarahina amin’ ny valiha. Nataon’ i Davida. Henoy ny fitarainako, Andriamanitra ô; tandremo ny fivavako.

2 Any am-paran’ ny tany no hiantsoako Anao raha reraka ny foko; ento aho ho any amin’ ny vatolampy izay avo ka tsy tratro;

3 Fa aroko Hianao sy tilikambo mafy handosirako ny fahavalo.

4 Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho; aoka hialoka ao ambanin’ ny fanomban’ ny elatrao aho,

5 Fa Hianao, Andriamanitra ô efa nandre ny voadiko; efa nomenao ahy ny lovan’ izay matahotra ny anaranao.

6 Halavao ny andron’ ny mpanjaka; aoka ny taonany hahatratra ny taranaka maro.

7 Aoka hitoetra eo anatrehan’ Andriamanitra mandrakizay izy; famindrampo sy fahamarinana no tendreo hiaro azy;

8 Ka dia izany no hankalazako ny anaranao mandrakizay, mba hanefako isan-andro ny voadiko.

Salamo 88

 

Vavaka nataon’ izay nasian’ ny fahoriana mafy ka toa foin’ Andriamanitra

 

1 Tonon-kira. Salamo nataon’ ny Koraita. Ho an’ ny mpiventy hira. Almahalath-leanoth. Maskila nataon’ i Hemana Ezrahita. Jehovah ô, Andriamanitry ny famonjena ahy, Andro aman’ alina no itarainako eo anatrehanao;

2 Aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao; Atongilano amin’ ny fitarainako ny sofinao;

3 Fa diboka ny fahoriana ny fanahiko; Ary ny aiko manakaiky ny fiainan-tsi-hita [Heb. Sheola] .

4 Natao ho isan’ izay midina any an-davaka aho Ary efa tahaka izay tsy manan-kery;

5 Efa nafoy ho any amin’ ny maty aho [Na: Ny fandriako dia any amin’ ny maty] , Tahaka izay voavono, mandry ao am-pasana, Izay tsy tsarovanao intsony, Fa voafongotry ny tananao.

6 Efa nametraka ahy any an-davaka ambany indrindra Hianao, Ao amin’ ny maizina, dia ao amin’ ny lalina.

7 Ny fahatezeranao manindry ahy mafy, Ary ny alon-dranonao rehetra azeranao amiko.

8 Efa nampanalavirinao ahy ny olona nahazatra ahy; Efa nataonao fahavetavetana eo imasony aho; Voahidy aho ka tsy afa-mivoaka.

9 Ny masoko efa pahina noho ny fahoriana; Jehovah ô, miantso Anao isan-andro aho, Mamefy tanana aminao aho.

10 Haneho fahagagana amin’ ny maty va Hianao? Ny matoatoa va no hitsangana hidera Anao?

11 Hotorina any am-pasana va ny famindramponao, Ary ny fahamarinanao any amin’ ny fandringanana?

12 Ho fantatra ao amin’ ny maizina va ny fahagagana ataonao, Ary ny fahamarinanao ao amin’ ny tany fanadinoana?

13 Fa raha izaho, dia Hianao no itarainako, Jehovah ô; Ary ny fivavako tonga eo anatrehanao nony maraina.

14 Jehovah ô, nahoana no manary ny fanahiko Hianao Ka manafina ny tavanao amiko?

15 Ory aho ka efa ho faty hatramin’ ny fahazazako; Raha itambesaran’ ny fampitahoranao aho, dia very hevitra;

16 Manafotra ahy ny fahatezeranao; Matin’ ny fampitahoranao aho;

17 Mandifotra ahy mandrakariva tahaka ny rano ireny; Miara-manodidina ahy izy.

18 Efa nampanalavirinao ahy ny olona tia ahy sy ny sakaizako; Ireo nahazatra ahy dia fahamaizinana.