Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
VAKITENY ISAN'ANDRO
Sabotsy 12 novambra 2016

Salamo 62

 

Fiantombenan’ ny fanahy izay manantena an’ Andriamanitra, na dia mafy aza ny famelin’ ny fahavalo

 

1 Ho an’ ny mpiventy hira. Al-jedotona. Salamo nataon’ i Davida. Andriamanitra tokoa no iantombenan’ ny fanahiko; avy aminy ny famonjena ahy.

2 Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy ka tsy hangozohozo loatra aho.

3 Mandra-pahoviana no hirohotanareo hamely olona Sy handrodananareo rehetra azy toy ny mànda mirona sy ny rova mihozongozona;

4 Misaina hanongana azy hiala amin’ ny voninahiny ireny; lainga no ifaliany, misaotra amin’ ny vavany izy, fa manozona amin’ ny fony.

5 Miantombena amin’ Andriamanitra tokoa hianao, ry fanahiko; fa Izy no antenaiko.

6 Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy, ka tsy mba hangozohozo aho.

7 Andriamanitra no iankinan’ ny famonjena ahy sy ny voninahitro; ny vatolampiko mafy sy ny aroko dia ao amin’ Andriamanitra.

8 Matokia Azy mandrakariva hianareo, ry olona; loary eo anatrehany ny fonareo; Andriamanitra no aro ho antsika.

9 Zava-poana tokoa ny ambany, ary lainga ny ambony; raha hatao amin’ ny mizana izy, dia maivana; zava-poana mihitsy izy.

10 Aza matoky ny fanaovana an-keriny, ary aza miantehitra amin’ ny halatra; raha mitombo ny harena, dia aza anorenana ny fonareo.

11 Indray mandeha no nitenenan’ Andriamanitra; indroa no nandrenesako hoe: an’ Andriamanitra ny hery.

12 Ary Anao koa, ry Tompo ô, ny famindrampo, fa Hianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy.

Salamo 94

 

Fitarainana amin’ Andriamanitra noho ny fampahoriana ataon’ ny lozabe

 

1 Jehovah, Andriamanitra Mpamaly ny natao, ô, Andriamanitra, Mpamaly ny natao, ô, mamirapirata.

2 Misandrata, ry Mpitsara ny tany, ô; Mamalia ny mpiavonavona.

3 Mandra-pahoviana re ny ratsy fanahy, Jehovah ô, Mandra-pahoviana re no mbola hifalifaly ny ratsy fanahy?

4 Mirezadrezatra sy miteny sahisahy izy; Mirehareha ny mpanao ratsy rehetra.

5 Ny olonao, Jehovah ô, torotoroiny, Ary ny lovanao ampahoriny;

6 Ny mpitondratena sy ny vahiny vonoiny, Ary ny kamboty dia matiny

7 Fa hoy izy: Tsy mijery Jehovah, Ary tsy mandinika Andriamanitr’ i Jakoba.

8 Mahalalà hianareo olona ketrina; Ary hianareo adala, rahoviana re no mba ho hendry hianareo?

9 Ny Mpanao [Heb. Mpamboly] ny sofina va tsy handre? Ny Mpamorona ny maso va tsy hahita?

10 Ny Mpampianatra ny jentilisa va tsy hananatra, Dia Izay mampianatra fahalalana ny olona?

11 Jehovah no mahalala ny hevitry ny olona, Fa zava-poana izany.

12 Sambatra izay olona anarinao, Jehovah ô, Sady ampianarinao avy amin’ ny lalanao,

13 Mba homenao fitsaharana amin’ ny andro fahoriana izy, Mandra-pihady lavaka ho an’ ny ratsy fanahy.

14 Fa Jehovah tsy mba hanary ny olony, Ary ny lovany tsy hafoiny.

15 Fa ny fitsarana hiverina ho amin’ ny fahamarinana, Ary hanaraka izany ny mahitsy fo rehetra

16 Iza no hitsangana ho ahy hisakana ny mpanao ratsy? Iza no hiseho ho ahy hisakana ny mpanao meloka?

17 Raha tsy Jehovah no Mpamonjy ahy, Dia efa saiky nalaky nitoetra tao amin’ ny mangingina ny fanahiko.

18 Fony aho nanao hoe: Mangozohozo ny tongotro, Dia ny famindramponao, Jehovah ô, no nanohana ahy.

19 Raha be ny ahiahy ato anatiko Dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao.

20 Hikambana aminao va ny seza fiandrianan’ ny ratsy, Izay misaina fampahoriana manohitra ny lalàna [Na: Izay misaina fampahoriana araka ny lalàny] ?

21 Manao andiany hamely ny fanahin’ ny marina ireo Ka manameloka ny rà marina.

22 Fa tonga fiarovana avo ho ahy Jehovah; Ary vatolampy fialofako Andriamanitro.

23 Dia ampanodiaviny azy ireo ny helony ka aringany noho ny faharatsiany izy; Eny, aringan’ i Jehovah Andriamanitsika izy.