Solo Christo - Sola Gratia - Sola Fide - Sola Scriptura - Soli Deo Gloria
VAKITENY ISAN'ANDRO
Zoma 2 desambra 2016

Salamo 79

 

Fifonana noho ny faharavana nataon’ ny fahavalo

 

1 Salamo nataon’ i Asafa. Andriamanitra ô, tonga eto amin’ ny lovanao ny jentilisa, ka nandoto ny tempolinao masina sady nanao an’ i Jerosalema ho korontam-bato.

2 Ny fatin’ ny mpanomponao nomeny hohanin’ ny voro-manidina, ny nofon’ ny olonao masina ho an’ ny bibi-dia;

3 Ny ràny naidiny manodidina an’ i Jerosalema tahaka ny rano, ary tsy nisy handevina.

4 Tonga fandatsan’ ny namanay izahay, sady faneso sy fanakoran’ izay manodidina anay.

5 Mandra-pahoviana, Jehovah no hanontolo fo Hianao, Ka hirehitra tahaka ny afo ny fahasaro-piaronao?

6 Aidino amin’ ny jentilisa izay tsy mahalala Anao ny fahatezeranao, sy amin’ ny fanjakana izay tsy miantso ny anaranao;

7 Fa efa nandany an’ i Jakoba izy ireo sady nandrava ny fonenany.

8 Aza tsarovana aminay ny heloky ny razanay; aoka ho avy faingana hitsena anay ny fiantrànao, fa reraka indrindra izahay.

9 Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, noho ny voninahitry ny anaranao; ary afaho izahay, ka mamelà ny helokay, noho ny anaranao.

10 Nahoana ny jentilisa no hanao hoe: aiza izay Andriamaniny? aoka ho fantatra amin’ ny jentilisa eo imasonay ny famaliana ny ran’ ny mpanomponao izay nalatsaka.

11 Aoka ho tonga eo anatrehanao ny fisentoan’ ny mpifatotra; araka ny halehiben’ ny sandrinao dia arovy tsy ho faty ny zanaky ny fahafatesana.

12 Ary valio impito heny ho ao an-tratran’ ny mifanila fonenana aminay ny fanaratsiana izay nanaratsiany Anao, Tompo ô.

13 Fa izahay, olonao sy ondry fiandrinao, dia hisaotra Anao mandrakizay; hatramin’ ny taranaka fara mandimby no hilazanay ny fideràna Anao.

1 Tesaloniana 5 :  12- 28

 

Fananarana sy fanaovam-beloma

 

12 Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, mba hekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin’ ny Tompo ary mananatra anareo,

13 ary mba hohajainareo indrindra amin’ ny fitiavana izy noho ny asany. Mihavàna tsara.

14 Ary mananatra anareo izahay, ry rahalahy; anaro izay tsy mitoetra tsara; omeo toky ny malemy saina; ampaherezo ny reraka; mandefera amin’ ny olona rehetra.

15 Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona; fa miezaha mandrakariva hitady izay tsara, na amin’ ny namanareo na amin’ ny olona rehetra.

16 Mifalia mandrakariva.

17 Mivavaha, ka aza mitsahatra.

18 Misaora amin’ ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon’ Andriamanitra ao amin’ i Kristy Jesosy ho anareo.

19 Aza mamono ny Fanahy.

20 Aza manao tsinontsinona ny faminaniana.

21 Fantaro ny zavatra rehetra; hazòny mafy izay tsara.

22 Fadio ny fanao ratsy rehetra.

23 Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin’ ny fihavian’ i Jesosy Kristy Tompontsika.

24 Mahatoky Izay miantso anareo, sady Izy ihany no hanefa izany.

25 Ry rahalahy, mivavaha ho anay.

26 Manaova veloma ny rahalahy rehetra amin’ ny fanorohana masina.

27 Mampianiana anareo amin’ ny Tompo aho mba hovakina amin’ ny rahalahy [Na: (rahalahy masina)] rehetra ity epistily ity.

28 Ho aminareo anie ny fahasoavan’ i Jesosy Kristy Tompontsika.